กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย…โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโ่รงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัดจัดกิจกรรมตามพัฒนกาการของนักเรียนตาม 6 กิจกรรมหลัก  1.  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  3.กิจกรรมสร้างสรรค์      4. กิจกรรมเล่นตามมุม  5. กิจกรรมกลางแจ้ง  6.กิจกรรมเกมการศึกษา

 

 

About the author /