ครูร่วมกันอบรมเรื่องการทำเวปไซค์โรงเรียน

เม่ื่อวันอาทิตย์ที่25มีนาคม2560ผู้อำนวยการสายชล    สิงห์สุวรรณ์   ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้เรียนรู้เรื่องการทำเวปไซค์และการพันา…..

About the author /


Related Articles