ข่าว…ใหญ่..กระบวนการเรียนรู้ ICT คณะครู รร.ท. บ้านโนนหนองวัด เรียนรู้การอัฟโหลดเวฟไซด์

โดย ..คุณครู นริส  กุสะโร จากมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น  ปัจจุบัน ทำงานที่ชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด  0835999231 โดยการนำของผอ.สายชล  สิงห์สุวรรณ

 

คุณครูนริส  กุสะโร (วิทยากร)                                  ผอ.สายชล  สิงห์สุวรรณ  

                                                      คุณครู อลิษา  พเยียสวัสดิ์                                              คุณครูรัตนาพร  สุวรรณธรรมา

  

  คุณครูมยุรี  ทุ่งสว่าง                                        คุณครูพชรพร   ประดา

 

  คุณครูพิมลพร  บุญนาน                       นักการเจริญศักดิ์  โคตรจันทา

ผลที่ได้รับ..

  1.  รู้จักหน้าเวฟไซด์  เครื่องมือ  ขั้นตอนในการทำอัฟเดดและแก้ไขข้อมูล ส่งข่าวสาร
  2.   รู้วิธีการปรับปรุง ปรับแต่ง พัฒนางานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
  3.   เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน
  4.   เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา

 

About the author /


Related Articles