รับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 และนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด เปิดรับนักเรียนอายุ 4 ปีเกิด พ.ศ. 2556

เตรียมเอกสาร สำเนาใบเกิด สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

อัตลักษณ์ ของ รร. เด็กเบิกบาน ทำงานเก่ง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นโรงเรียนวิถีชุมชนเมือง

About the author /


Related Articles