วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ : สถานศึกษาสร้างคนดี มีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจ
1. การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ
2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพครูและ บุคคลากร
4. การพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม
5. การส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้ ด้านสุขภาวะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.1 กลยุทธ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ

กระบวนการคิดและทักษะอาชีพ
1.2 กลยุทธ การเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยม

หลักของคนไทย
1.3 กลยุทธ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพ นักเรียน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2.1 กลยุทธ การจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นและเพียงพอต่อการบริหาร
2.2 กลยุทธ การจัดหา สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2.3 กลยุทธ การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรและเครือข่าย
3.1 กลยุทธ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

พัฒนาภาคีเครือข่ายจัดการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต
4.1 กลยุทธ การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.1 กลยุทธ การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา
5.2 กลยุทธ การส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ
5.3 กลยุทธ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
5.4 กลยุทธ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย