ความเป็นมาของโรงเรียน

  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา ก่อตั้งโดย นายเสน่ห์ นามพิลาและนางอรุณศรี พลเชียงสา โดยมีนายปุ้ยและนางมี พลเชียงสา ราษฎรบ้านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อุทิศที่ดินให้ปลูกสร้างอาคารเรียน มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมกับชาวบ้านโนนหนองวัด ข้าราชการจากสถานีรถไฟขอนแก่น พ่อค้าคหบดี บริจาคทุนทรัพย์ร่วมเป็นเงิน 2,610 บาท

   วันที่ 20 พฤษภาคม 2498 อำเภอได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนโนนหนองวัด (สาขาโรงเรียนสวนสนุก) เปิดสอนชั้น ป. 1 – ป. 4
   วันที่ 29 สิงหาคม 2498 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เป็นอิสระชื่อโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด(ประชาสามัคคี)
   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2502 ทางราชการแต่งตั้งให้นายเสน่ห์ นามพิลา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เป็นคนแรก
   วันที่ 10 มิถุนายน 2506 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างอาคาร เป็นเอกเทศถาวรตั้งแต่นั้นมา

  พื้นที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด ปัจจุบัน มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 74.4 ตารางวา

  บริเวณที่ตั้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 600 ถนนวุฒาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4322-2701 e-mail Address : Nonnongwat@hotmail.com. Website : www.nonnonwat.ac.th

   ทิศเหนือ ติดถนนวุฒาราม ตรงข้ามกับพื้นที่ชุมชนหนองวัด 1
   ทิศใต้ ติดกับพื้นที่ชุมชน วุฒาราม
   ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่ชุมชน หนองวัด 3
   ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนวุฒาราม และห่างจากวัดวุฒารามประมาณ 50 เมตร

  สถานศึกษา รับผิดชอบรับนักเรียนในเขตเทศบาลเข้าเรียน เขตการให้บริการของโรงเรียน โดยหลักๆ รวม 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองวัด 1-4 ชุมชนวุฒาราม ชุมชนหนองวัดพัฒนา ชุมชน กศน. และชุมชนเทคโนภาคฯ ตลอดจนนักเรียนทุกคนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในทุกระดับที่โรงเรียนจัด เนื่องจากชุมชนโรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางชุมชนที่ค่อนข้างแออัดผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง กรรมกร และค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ และเนื่องจากมีหอพัก ห้องเช่าอยู่จำนวนมากในชุมชน จึงมีแรงงานชาวต่างด้าวพักอาศัยอยู่บ้าง เช่น พม่า ลาวและเวียดนาม